Svetainės naudojimo taisyklės

Sveiki atvykę į Tromboze.lt interneto svetainę, kuri priklauso ir kurią valdo UAB „Impartner“. Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi Tromboze.lt interneto svetaine, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi interneto svetaine Tromboze.lt taisykles (toliau – Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp UAB „Impartner“ ir Jūsų ir kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys interneto svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.
Primename, jog norėdami naudotis Tromboze.lt internetine svetaine Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir besąlygiškai sutikti jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių.

 1. Įžanga ir sąvokos
 2. Registracija ir prisijungimo duomenys
 3. Mokamos paslaugos
 4. Svetainės keitimas, Paslaugų ribojimas
 5. Bendros nuostatos
 6. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisė į Turinį
 7. Intelektinė nuosavybė
 8. Administratoriaus atsakomybės ribojimas
 9. Informacijos siuntimas
 10. Baigiamosios nuostatos

1. Įžanga ir sąvokos

 • 1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Impartner“ (registruotos buveinės adresas – Žirmūnų g. 70, Vilnius) (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi interneto svetaine Tromboze.lt (toliau – Svetainė). Toliau Administratorius ir Lankytojas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.
  1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant bendravimą forume, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.
  1.3. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje. Toliau šiose taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Lankytojas moka užmokestį.
  1.4. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai visiškai ar iš dalies pakeisti šias Taisykles.
  Prašome atkreipti dėmesį, kad keisti galime savo nuožiūra ir iš anksto nepaskelbę. Todėl prašome kitą kartą apsilankius Svetainėje įsitikinti, ar nėra pakeitimų Taisyklėse.
  Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis ir (ar) Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir Svetaine, taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys

 • 2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėse, apimtį.
  2.2. Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Lankytojas privalo užsiregistruoti. Registracija atliekama suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą, vartotojo vardą, lytį, gimimo datą, gyvenamąjį miestą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį ir kitą informaciją (išskyrus atvejus kai Registracijos formoje nurodoma, jog tam tikrų duomenų pateikti nebūtina) (toliau – Prisijungimo duomenys).
  2.3. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Administratorius turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Lankytojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Administratorius turi teisę nedelsiant ir nepranešęs Lankytojui neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų su tuo susijusių veiksmų.
  2.4. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Paslaugomis, slaptumą.
  2.5. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Svetainėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
  2.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui. Lankytojas turi nedelsiant pranešti Administratoriui, jeigu asmens duomenų apsauga yra pažeista, įskaitant bet kokią informaciją Svetainėje: kai neįgalioti asmenys perima Lankytojo prisijungimo duomenis arba pastebėjus požymių, liudijančių apie galimą šių duomenų perėmimą.
  2.7. Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, taip pat kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę ir jos dalį.
  2.8. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Lankytojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainėje teikiamoms Paslaugoms, statistikos tikslams, kitiems iš anksto nurodytiems verslo tikslams, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.8 straipsnyje nurodytiems tikslams. Lankytojas sutinka, kad Svetainėje po Registracijos sukurtos anketos (Lankytojo profilio) duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas pats gali apriboti) ir kad Administratorius negali būti laikomas atsakingu už tokių duomenų bet kokį panaudojimą. Naudodamasis Svetainių Paslaugomis Lankytojas besąlygiškai sutinka su Administratoriaus Privatumo politika.

3. Mokamos paslaugos

 • 3.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje.
  3.2. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Lankytojas sumoka Administratoriui už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
  3.3. Apribojus ar sustabdžius Lankytojo galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Lankytojui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Lankytojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 3.4. ir 3.5. punktuose, Administratorius įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  3.4. Administratorius turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Lankytojas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Lankytojas – elektroniniu paštu ir (ar) kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Administratorius gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Lankytojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
  3.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Administratorius nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Lankytojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Mokamas Paslaugas. Lankytojui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Lankytojui nėra grąžinimas.

4. Svetainės keitimas. Paslaugų ribojimas

 • 4.1. Administratorius pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Administratoriui dėl tokių veiksmų.
  4.2. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Paslaugomis.
  4.3. Šalys susitaria, kad Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra visiškai ar iš dalies nutraukti Svetainės veiklą.
  4.4. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu. Lankytojui, sumokėjusiam Administratoriui už Mokamas Paslaugas ir atsisakiusiam naudotis Paslaugomis, užmokestis už Mokamas Paslaugas yra negrąžinamas.

5. Bendros nuostatos

 • 5.1. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Administratorius, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, pokalbius, žinutes, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia, gauna ar bet kuriais kitais būdais perduoda ar patalpina Svetainėje ar naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  5.2. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, visuomenės informavimą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.
  5.3. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

  • 5.3.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
   5.3.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį, kurstantį neapykantą ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Administratoriui;
   5.3.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu, kurstančiu neapykantą ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
   5.3.4. atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
   5.3.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu, įskaitant, bet neapsiribojant Administratoriaus darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   5.3.6. reklamuoti bet kokio pobūdžio prekes ir (ar) paslaugas;
   5.3.7. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu;
   5.3.8. atlikti daugiau nei vieną Registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus kai Lankytojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

  5.4. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

  • 5.4.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
   5.4.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;
   5.4.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
   5.4.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

  5.5. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Administratorius įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokiu atveju Lankytojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas. Lankytojas sutinka, kad Administratorius vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Administratoriaus sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
  5.6. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Svetaine bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetaine ir (ar) Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių.
  5.7. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Administratorius nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, todėl Administratorius neužtikrina tokio Turinio teisingumo, tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
  5.8. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa Svetainėje pateikiama informacija ir patarimai, įskaitant ir Turinį, yra bendro pobūdžio, nepritaikyti prie Lankytojo individualių savybių, todėl negali būti laikoma gydytojo ar vaistininko konsultacija. Dėl šios priežasties Lankytojas, prieš naudodamas ar taikydamas minėtą informaciją ar patarimus, turi individuliai pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog jis pats, o ne Administratorius, prisiima visą atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti jam dėl minėtos informacijos bei patarimų panaudojimo ar pritaikymo.
  5.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa ir bet kokia informacija, įskaitant ir Turinį, kuri yra patalpinta Svetainėje, nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl Lankytojas, vadovaudamasis, naudodamas ar skleisdamas minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl minėtos informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
  5.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už tai, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.
  5.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Lankytojas pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks Administratorius ar tretieji asmenys. Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė Registracijos metu.
  5.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas Administratoriaus nuožiūra, siekiant aptikti Administratoriaus nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

6. Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisė į Turinį

 • 6.1. Lankytojas turi teisę komentuoti, pareikšti savo nuomonę apie Svetainės pateikiamą Turinį, Paslaugas, kitus lankytojus bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais lankytojais.
  6.2. Naudodamasis 5.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

  • 6.2.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
   6.2.2. nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį ir konfidencialią informaciją, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
   6.2.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
   6.2.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Administratoriui.

  6.3. Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus, įskaitant komentarus forume, asmeninio susirašinėjimo žinutes, bet tuo neapsiribojant, jam apie tai nepranešęs.
  6.4. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises:

   • 6.4.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
    6.4.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;
    6.4.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, išradimų, pasiūlymų, planų, metodų, žinių ar sumanymų panaudojimu bet kuriam tikslui, pvz., produktams ir paslaugoms kurti, gamybai ir(ar) rinkodarai, taip pat Administratoriaus ar kitų asmenų veikloje. Administratorius turi teisę šią informaciją kopijuoti ir pateikti tretiesiems asmenims be jokių apribojimų.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos.
Administratorius yra vienintelis visų Svetainėje paskelbtų duomenų, dokumentų ir iliustracijų savininkas. Naudoti Svetainėje nurodytą informaciją leidžiama, jei šalia tokios informacijos visada ir visur bus pateikiama nuoroda į Administratoriaus autorines teises, jei informacija nebus naudojama komerciniais tikslais, jei duomenys nebus keičiami ir jei iš Svetainės paimtos iliustracijos bus naudojamos tik kartu su tekstu.
Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.
7.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip arba būtų akivaizdžios trečiųjų asmenų teisės.
7.3. Bet koks neteisėtas Svetainėje nurodytų prekių ženklų ar kitos medžiagos naudojimas aiškiai draudžiamas ir laikomas autoriaus teisių, prekių ženklų įstatymų ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.

8. Administratoriaus atsakomybės ribojimas

 • 8.1. Lankytojas sutinka, kad nei Administratorius, nei tretieji asmenys, dalyvavę rašant, kuriant ar reklamuojant šią Svetainę, nėra ir nebus atsakingi už Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą, patirtą dėl prieigos prie šios Svetainės ar negalėjimo prie jos prieiti, dėl naudojimosi šia Svetaine ar negalėjimo ja naudotis arba dėl to, kad buvo remtasi šioje Svetainėje pateikta informacija.
  8.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.
  8.3. Administratorius neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.
  8.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Administratorius nebus atsakingas už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, panaudojimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  8.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančiu Turiniu.
  8.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  8.7. Administratoriaus atsakomybė Lankytojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) eurų suma.
  8.8. Administratorius šioje Svetainėje pateikiamą informaciją parengė profesionaliai ir kruopščiai, remdamasis savo žiniomis, pagal vidaus ir išorės šaltinius. Šią informaciją siekiame nuolat plėsti ir tikslinti. Informacija skirta tik Administratoriui ir jo produktams bei paslaugoms pristatyti, tačiau nepateikiamas joks aiškus ar numanomas pareiškimas arba garantija, kad  ji teisinga ar išsami.
  Pirmiausia norime atkreipti dėmesį, kad Svetainėje esanti informacija gali būti ne pati naujausia. Todėl prieš ja naudojantis rekomenduojame patikrinti.
  8.9. Šioje Svetainėje pateiktos rekomendacijos neatleidžia Jūsų nuo pareigos tikrinti informaciją (ypač saugos duomenų ir technines specifikacijas) ir produktus (ar jie tinka tam tikram tikslui). Jeigu reikėtų patarimo ar nurodymų dėl mūsų produktų ar paslaugų, prašom kreiptis tiesiogiai.
  8.10. Administratorius, pateikdamas nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, nepatvirtina jų turinio, taip pat neprisiima atsakomybės už galimybę pasiekti šiuos tinklalapius ar jų turinį ir už žalą, patirtą dėl bet kokio naudojimosi jų turiniu. Administratorius nesuteikia jokių garantijų dėl informacijos kokybės tinklalapiuose, į kuriuos veda pateikiamos nuorodos. Šios nuorodos pateikiamos patogumo labui, tačiau riziką dėl naudojimosi šiais tinklalapiais Lankytojas prisiima pats. Nuorodų pasirinkimas jokiu būdu neturėtų riboti Lankytojų prieigos prie informacijos susietuose tinklalapiuose.

9. Informacijos siuntimas

 • 9.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
  9.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.
  9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Administratoriui Lankytojas gali siųsti Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

10. Baigiamosios nuostatos

 • 10.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
  10.2. Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
  10.3. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  10.4. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.
  10.5. Šią Svetainę Administratorius tikrina, administruoja ir atnaujina Lietuvoje. Ji skirta naudoti tik šioje šalyje. Administratorius negarantuoja, kad pateikiami duomenys yra teisingi ir už Lietuvos ribų, kad produktus ir paslaugas galima gauti tokios pat išvaizdos ar dydžio ir tokiomis pačiomis sąlygomis. Jeigu naudojatės šia Svetaine ar parsisiunčiate duomenis iš jos ne Lietuvoje, prašom atkreipti dėmesį: Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad Jūsų veiksmai atitiktų vietos, kurioje esate, įstatymus. Šioje Svetainėje minimi produktai gali būti pateikiami (priklausomai nuo šalies) įvairiomis pakuotėmis, skirtingų dydžių paketais arba su skirtingais užrašais ar žymėjimu.
  10.6. Visi tarp Administratoriaus ir Lankytojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš Šalių įteikė kitai Šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Administratoriaus buveinės vietą.